Zie ook ALGEMENE VOORWAARDEN SERIOUSLY GOOD

VOORWAARDEN KOPEN BIJ ANDERE VERKOPERS

Artikel 1 – Definities

Omgeving: seriouslygood.com

Platform: de omgeving waarop door derde partijen producten aan Gebruikers worden aangeboden.

Andere Verkoper(s): een derde partij, zijnde een rechts- of natuurlijk persoon die via het Platform producten aan Gebruikers aanbiedt.

Klant: een Gebruiker van de Omgeving die overgaat tot de aanschaf van een product via het platform

Koopovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen de Andere Verkoper en een Klant vanwege de aanschaf door de Klant van een product bij de Andere Verkoper via het Platform.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het de bestelling en de koop van producten bij Andere Verkopers via het Platform (hierna: Voorwaarden kopen bij andere verkopers). Deze voorwaarden zijn tevens op de Omgeving van seriouslygood.com te raadplegen, zie oa www.seriouslygood.com.

Iedere Klant die een bestelling plaatst van een product dat door een Andere Verkoper wordt aangeboden binnen de Omgeving, aanvaardt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden kopen bij andere verkopers.
Van het bepaalde in deze Voorwaarden kopen bij andere verkopers kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Deze Voorwaarden kopen bij andere verkopers zijn van toepassing op zowel kopers die als consumenten kunnen worden aangemerkt, als kopers die als zakelijke kopers kunnen worden aangemerkt.

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden kopen bij andere verkopers en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van seriouslygood.com worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door Seriously Good ingeschakelde tussenpersonen en andere derden, waaronder uitdrukkelijk begrepen de Andere Verkoper(s)) .

Seriously Good heeft het recht deze Voorwaarden kopen bij andere verkopers van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de site zijn gepubliceerd. Indien een koper nadien een bestelling plaatst voor een product zoals aangeboden door een Andere Verkoper, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Voorwaarden kopen bij andere verkopers Het is daarom raadzaam om deze Voorwaarden kopen bij andere verkopers te raadplegen alvorens een bestelling voor een product van een Andere Verkoper wordt geplaatst.

Waar een tegenstrijdigheid bestaat tussen deze Voorwaarden en de naast deze Voorwaarden toepasselijke algemene voorwaarden van Stichting Thuiswinkel.org, gaan deze Voorwaarden voor.

Artikel 3 – Registratie

Om optimaal gebruik te maken van het Platform, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op het Platform.

Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op het Platform. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord. Seriously Good raadt Klant dan ook aan om een uniek wachtwoord te gebruiken en Klant dient dit wachtwoord zorgvuldig geheim te houden.

Seriously Good is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op het Platform ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.

Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Seriously Good daarvan in kennis te stellen, zodat Seriously Good gepaste maatregelen kan nemen.

De Klant is niet gerechtigd om anderen gebruik te laten maken van zijn account. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in het eigen account.

De Klant verklaart in overeenstemming te handelen met de Voorwaarden kopen bij andere verkopers en alle toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 4 – Aanbod derde partijen

De Klant erkent dat de koopovereenkomst tot stand komt tussen Klant en Andere Verkoper (de derde partij die het product/ de producten via de Omgeving ter verkoop aanbiedt) en dat Seriously Good geen partij bij deze overeenkomst is en/of wordt. De overeenkomst komt tot stand indien en zodra de Andere Verkoper de bestelling heeft geaccepteerd.

Bij vragen en/of klachten over de door de Klant aangeschafte producten van Andere Verkopers, dient de Klant zich te allen tijde rechtstreeks te wenden tot de betreffende Andere Verkoper. De koper erkent dat hij/zij in deze gevallen geen beroep kan doen op Seriously Good en Seriously Good op geen enkele wijze aansprakelijk is, inclusief maar niet beperkt tot eventuele ondeugdelijkheid van het aangeschafte product.

Artikel 5 – Bestelling en levering

Een Klant kan via het normale bestelproces bij Seriously Good een bestelling plaatsen voor een product dat door een Andere Verkoper wordt aangeboden. De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, indien de Klant al hetgeen hij aan de Andere Verkoper ter zake van de betreffende bestelling verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 6 – Vergoeding en betaling

De Klant is de koopprijs van het via het Platform bij de Andere Verkoper aangekochte product verschuldigd aan Seriously Good en is niet van zijn betalingsverplichting gekweten door rechtstreekse betaling aan de Andere Verkoper. Betaling door de Klant kan uitsluitend plaatsvinden aan Seriously Good.

Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Seriously Good is gewezen op de te late betaling en Seriously Good de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag een vertragingsrente en/of administratiekosten verschuldigd, alsmede de incassokosten, onverminderd de bevoegdheid van Seriously Good om de daadwerkelijk gemaakte buitenrechtelijke incassokosten te vorderen.

Andere Verkoper heeft onherroepelijk het recht aan Seriously Good verleend om in naam van Seriously Good en met uitsluiting van de Andere Verkoper de incassorechten uit te oefenen die voortvloeien uit de koopovereenkomst tussen de Klant en de Andere Verkoper.

Artikel 7 – Bepalingen geldend bij aanschaf bij Andere Verkoper(s)

Indien een Klant een product aanschaft via het Platform bij een Andere Verkoper, zijnde een rechtspersoon (zakelijke verkoper), dan:

– is de Klant gebonden aan de algemene verkoopvoorwaarden zakelijke verkopen via Seriously Good van de desbetreffende Andere Verkoper(s) waarvan hij een of meerdere producten via het Platform afneemt;

– Zal een bestelling voor een product vervolgens worden verwerkt in overeenstemming met het bepaalde in de algemene verkoopvoorwaarden zakelijke verkopen via Seriously Good van de desbetreffende Andere Verkoper;

– Is de Klant gerechtigd om een bestelling binnen de door de Andere Verkoper in haar algemene verkoopvoorwaarden zakelijke verkopen via Seriously Good gestelde termijn te retourneren (‘herroepingsrecht’), met in achtneming van het gestelde in artikel 8.2 van deze Algemene voorwaarden, onder de voorwaarden zoals deze in de desbetreffende algemene verkoopvoorwaarden zakelijke verkopen via Seriously Good van Andere Verkoper zijn opgenomen.

Indien de Klant op voorgeschreven wijze van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening indien de Andere Verkoper heeft gemeld dat de Klant deze kosten moet dragen. Indien de Klant reeds een bedrag betaald heeft, zal Seriously Good dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping, terugbetalen. Tenzij de Andere Verkoper aanbiedt het product zelf af te halen mag Seriously Good wachten met terugbetalen tot de Andere Verkoper het product heeft ontvangen of tot de Klant heeft aangetoond dat hij het product heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

Indien een Andere Verkoper, zijnde een rechtspersoon een bestelling niet aanvaardt binnen twee (2) werkdagen, zal Seriously Good de Klant binnen acht (8) werkdagen nadat de Klant de bestelling heeft geplaatst, laten weten dat zijn bestelling niet is aanvaard en de eventueel door Seriously Good ter zake reeds ontvangen betaling retourneren.

Artikel 8 – Informatie en gebruik gegevens

Klant zal zijn e-mail zorgvuldig in de gaten houden zodat Klant tijdig kennis kan nemen van door Seriously Good en/of de Andere Verkoper aan Klant verzonden informatie. Seriously Good is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of niet duidelijk overkomen van informatie of voor kennelijke verschrijvingen, ongeacht van wie de informatie afkomstig is of aan wie deze informatie wordt verstrekt.

Klant verklaart ermee bekend te zijn en ermee in te stemmen dat zijn NAW-gegevens, e- mailadres en telefoonnummer aan de Andere Verkoper worden verstrekt voor zover deze nodig zijn om uitvoering te geven aan de Koopovereenkomst/de bestelling of als de Klant hiervoor toestemming heeft gegeven. Andere Verkoper is uitsluitend gerechtigd gebruik te maken van de gegevens van de Klant voor zover dit noodzakelijk is in het kader van het afhandelen en uitvoeren van de Koopovereenkomst/de bestelling of wanneer de Klant voor het gebruik van de gegevens toestemming heeft gegeven.

Artikel 9 – Diversen

Seriously Good is gerechtigd om bepaalde privileges te beperken, niet toe te kennen of in te trekken dan wel het gebruik van het account te blokkeren of de mogelijkheid om via Seriously Good artikelen van Andere Verkopers te bestellen, te ontzeggen of te beperken, afhankelijk van het handelsverleden van een Klant; dit uitsluitend ter beoordeling van Seriously Good.

Wanneer door Seriously Good gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van de Voorwaarden kopen bij andere verkopers zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van de Voorwaarden kopen bij andere verkopers te eisen. te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat Seriously Good de Voorwaarden kopen bij andere verkopers op enig moment soepel toepast.

Indien een of meer van de bepalingen van de Voorwaarden Seriously Good kopen bij andere verkopers of van de procedureregels in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Seriously Good vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare bepaling, zo veel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling. Seriously Good is te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten ten behoeve van het aanbod van Andere Verkopers op seriouslygood.com niet langer ter beschikking te stellen.

Artikel 10 – Toepasselijk recht

Op de Voorwaarden kopen bij andere verkopers, het (ver)kopen van artikelen door Andere Verkopers via de Seriously Good website en de Koopovereenkomst tussen de koper en de Andere Verkoper is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing, welke rechtskeuze de toepasselijkheid van het dwingende consumentenrecht van de woonplaats van de consument onverlet laat. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter.

 

Top
×
×